ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ

Department of Older Persons (DOP)

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ

 

     ตำแหน่งประเภทวิชาการ

1. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

2. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ   

3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

4. นิติกรปฏิบัติการ   

5. นักวิชการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

 

     ตำแหน่งประเภททั่วไป

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   

2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดยะลา)   

4. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน   

                                                                                          # รายละเอียดตามเอกสารแนบ #