รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

17 ก.ค. 2560 : ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

11 ก.ค. 2560 : ประกาศขอหารือกรณีแต่งตั้งพนักงานกองทุนผู้สูงอายุเป็นกกรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ตรวจรับพัสดุ

ประกาศขอหารือกรณีแต่งตั้งพนักงานกองทุนผู้สูงอายุเป็นกกรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ตรวจรับพัสดุ

7 ก.ค. 2560 : ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ 2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ 2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

3 ก.ค. 2560 : ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) ประจำเดือนกรกฏาคม

ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) ประจำเดือนกรกฏาคม

30 มิ.ย. 2560 : ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ

ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ

23 มิ.ย. 2560 : ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารสรุปมติสมัชชาผู้สูงอายุ 1,000 เล่ม

ราคากลางจัดจ้างพิมพ์เอกสารสรุปมติสมัชชาผู้สูงอายุ 1,000 เล่ม

22 มิ.ย. 2560 : ราคากลางจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน 4 มิติ ทางสื่อสถานีโทรทัศน์

ราคากลางจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน 4 มิติ ทางสื่อสถานีโทรทัศน์

16 มิ.ย. 2560 : ราคากลางเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

ราคากลางเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

15 มิ.ย. 2560 : ราคากลางจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

ราคากลางจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

15 มิ.ย. 2560 : ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และทดแทนเครื่องเดิมใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ

14 มิ.ย. 2560 : การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

29 พ.ค. 2560 : การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

26 พ.ค. 2560 : ราคากลางจ้างขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2560 ประเด็นการขยายโอกาสในการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบเข้าสู่วิสาหดิจชุมชน

ราคากลางจ้างขับเคลื่อนมติสมัชชาผู้สูงอายุ ปี 2560 ประเด็นการขยายโอกาสในการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบเข้าสู่วิสาหดิจชุมชน

25 พ.ค. 2560 : ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ข่าวเด่น

ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง

25 พ.ค. 2560 : ราคากลางจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง (กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ)

ราคากลางจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง (กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ