รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

 

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์

           1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบกลไกการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

           2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลักดันทุกภาคส่วนร่วมเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

           3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

           4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

   เป้าประสงค์

           1. มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมและมีบูรณาการในทุกระดับ

           2. ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

           3. ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ

           4. องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

         

 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ