ประกาศ กรม ผส. เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

ประกาศ กรม ผส. เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่องการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

1.ราชกิจจานุเบกษาระเบียบกระทรวง พม.

2.แบบ กผส. 01 (แบบเสนอชื่อฯ)

3.แบบ กผส. 02 (หนังสือยินยอม)

* ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ *

 

#สามารถคลิก ดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม#