สัมนาโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑

สัมนาโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑

สัมนา

โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑

             เอกสารแนบ ดังนี้ 

                          1.หนังสือ ที่ พม.0403/257   << < คลิกเพื่อ Download

                          2.แบบตอบรับอบรมเกษียณ ปี 61  << < คลิกเพื่อ Download

                          3.โปสเตอร์เตรียมตัวก่อนเกษียณฯ   << < คลิกเพื่อ Download

                          4.กำหนดการสัมมนาฯ  << < คลิกเพื่อ Download