ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(กผส.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

(กผส.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เพื่อหารือการขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ (นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน) ปลัดกระทรวงฯ (ท่านไมตรี อินทุสุต) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง ฯลฯ พร้อมด้วยข้าราชเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการผู้สูงอายุ

คลังภาพ