ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การประชุมหารือเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคเบี้ยยังชีพสูงอายุ

การประชุมหารือเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคเบี้ยยังชีพสูงอายุ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคเบี้ยยังชีพสูงอายุ ที่จะเริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ การตั้งงบประมาณ เหรียญเชิดชูเกียรติ และการแจกจ่ายเหรียญฯ เพื่อการดำเนินงานมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย การคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์) คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพม. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ข่าว/ภาพ : ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ