"ร่วมสร้างสังคมไทยให้เคารพสิทธิมนุษยชน"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายวัส ติงสมิตร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิทธิมนุษยสากล ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประจำปี ๒๕๖๐ "ร่วมสร้างสังคมไทยให้เคารพสิทธิมนุษยชน" พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศ และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล กระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนสนใจ เกิดความตระหนัก เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านมนุษยชนที่หลากหลายให้สาธารณชนได้รับรู้และเรียนรู้อย่างกว้างขวาง โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เจ้าหน้าที่จากกรมกิจการผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร ๖ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ