ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

"ร่วมสร้างสังคมไทยให้เคารพสิทธิมนุษยชน"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายวัส ติงสมิตร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิทธิมนุษยสากล ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประจำปี ๒๕๖๐ "ร่วมสร้างสังคมไทยให้เคารพสิทธิมนุษยชน" พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศ และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล กระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนสนใจ เกิดความตระหนัก เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านมนุษยชนที่หลากหลายให้สาธารณชนได้รับรู้และเรียนรู้อย่างกว้างขวาง โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เจ้าหน้าที่จากกรมกิจการผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร ๖ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ