ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒๕๖๑

การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมเปิดตัว ๙ ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ “พม.” ที่เตรียมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ของรัฐบาล เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม. โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธำรง ธวัชวะชุม) หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าว/ภาพ ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ