เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี

เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ น. น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง (นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี) ณ บริเวณ ชั้น ๖ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์

ข่าว/ภาพ ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ