ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง

เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๒๐ น. น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง (นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง) ณ บริเวณ ชั้น ๖ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์

ข่าว/ภาพ ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ