เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง

เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๒๐ น. น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง (นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง) ณ บริเวณ ชั้น ๖ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์

ข่าว/ภาพ ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ