เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์

เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๒๕ น. น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าแสดงความยินดีแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง (นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์) ณ บริเวณ ชั้น ๖ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์

ข่าว/ภาพ ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ