ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ พม.

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ พม.

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ โรงแรม ตรัง กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ