การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ พม.

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ พม.

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ โรงแรม ตรัง กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ