ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประชุมหารือการขับเคลื่อนการประชุม ศปก.พม. ที่อยู่อาศัย

ประชุมหารือการขับเคลื่อนการประชุม ศปก.พม. ที่อยู่อาศัย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานในการประชุมหารือการขับเคลื่อนการประชุม ศปก.พม. ที่อยู่อาศัย โดยมีคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ