ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ “Senior Complex”

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ “Senior Complex”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ที่ปรึกษากรมกิจการผู้สูงอายุ (นายสามารถ ปาทา) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ “Senior Complex” ร่วมกับผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ดร.ธัชพล กาญจนกูล) และคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ