การขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ “Senior Complex”

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ “Senior Complex”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ที่ปรึกษากรมกิจการผู้สูงอายุ (นายสามารถ ปาทา) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ “Senior Complex” ร่วมกับผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ดร.ธัชพล กาญจนกูล) และคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ