ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย

ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น นายธำรง ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ประจำปี 2560 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่มีนักเรียนผู้สูงอายุเข้ารับมอบเกียรติบัตร จำนวน 250 คน จัดโดยเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

คลังภาพ