คณะผู้แทนจาก บริษัท อปท.นิวส์

คณะผู้แทนจาก บริษัท อปท.นิวส์

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้แทนจาก บริษัท อปท.นิวส์ เข้าสัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เพื่อหารือทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ