"สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ ๔.๐"

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดสัมมนา ” สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ร่วมกับ คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ