อนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้ง ๑/๒๕๖๑

อนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้ง ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองปลัดกระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้ง ๑/๒๕๖๑ เพื่อทบทวนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุสรรณ) ผู้อำนวยการกอง/ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ