การประชุมแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การประชุมแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับผู้อำนวยการกอง/ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ