การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/ กลุ่มเทียบเท่า/ ศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/ กลุ่มเทียบเท่า/ ศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) เป็นประธานในการประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/ กลุ่มเทียบเท่า/ ศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

 

ภาพ/ข่าว : มนรดา จันทร์ดวงดี
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ