(ร่าง) กฎกระทรวง “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง”

(ร่าง) กฎกระทรวง “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง”

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) กฎกระทรวง “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง”
และการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ (ร่าง) กฎกระทรวงฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดทำเป็นกฎหมายที่จะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุของไทยที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (นางบุศรินทร์ เกิดมณี) พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : นางสาวศิริวรรณ เสมแจ้ง
กองส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม