ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

พม. ร่วมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก พุทธศักราช ๒๕๖๑

พม. ร่วมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) พร้อมด้วย ปลัดกระทรวง พม. (นายปรเมธี วิมลศิริ) และคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ร่วมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในการนี้ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป กรวดน้ำ รับศีล และรับพรอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ลานพระประชาบดี หน้าตึกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.

ข่าว/ภาพ : ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม