ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เพื่อหารือการบูรณาการการจัดประชุมของกรมกิจการผู้สูงอายุ ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๑

ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เพื่อหารือการบูรณาการการจัดประชุมของกรมกิจการผู้สูงอายุ ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เพื่อหารือการบูรณาการการจัดประชุมของกรมกิจการผู้สูงอายุ ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ