กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) หารือเข้ม 11 ประเด็นเร่งด่วน รองรับสังคมสูงวัย

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) หารือเข้ม 11 ประเด็นเร่งด่วน รองรับสังคมสูงวัย

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) หารือเข้ม 11 ประเด็นเร่งด่วน รองรับสังคมสูงวัย

 

     ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันขึ้นแท่นเป็นสังคมผู้สูงอายุอันดับ 2 ในอาเซียน และในอนาคตผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง เร่งรัดให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น เข้ามาบูรณาการหาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อรองรับการเป็นสังคมสูงวัย

 

     ล่าสุดเมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมากรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ ณ โรงแรม เอ วัน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดประเด็นเร่งด่วนด้านผู้สูงอายุ 11 ประเด็นด้วยกัน อาทิ การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการทำงานด้านผู้สูงอายุ การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานในการดูแลหรือการพิทักษ์สิทธิ์ในระยาว การปรับสภาพแวดล้อมชุมชนหรือเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงผู้สูงอายุรวมถึงการพัฒนาทัศนคติและสร้างความตระหนักเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติและทุกช่วงวัย และประเด็นอื่นๆ ที่มีความสำคัญ เร่งผลักดันให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ กำหนดแนวทางทางขับเคลื่อนและเป้าหมายที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติ

 

     การประชุมหารือครั้งนี้ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญในทุกประเด็นและร่วมบูรณาการโดยการกำหนดให้มีนโยบาย มาตรการด้านผู้สูงอายุที่ชัดเจนและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ภาพ/ข่าว เชาว์เนตร ชื่นจิตร 
 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คลังภาพ