ต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะผู้แทนจากสมาคมมูลนิธิคนชรา จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

 ต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะผู้แทนจากสมาคมมูลนิธิคนชรา จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะผู้แทนจากสมาคมมูลนิธิคนชรา จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย (Policies and guidelines Department of Older Persons) ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในระดับชุมชน เพื่อเป็นแนวทางและนำไปปรับใช้ในการดำเนินงาน สำหรับประเทศกัมพูชาต่อไป โดยมี พลเอกอธิคม สุขสมสถาน ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/อนุกรรมการอำนวยการสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา, นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมให้การต้อนรับดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

 

ภาพ/ข่าว : มนรดา จันทร์ดวงดี

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ