ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะผู้แทนจากสมาคมมูลนิธิคนชรา จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะผู้แทนจากสมาคมมูลนิธิคนชรา จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันศุกร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ประธานนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะผู้แทนจากสมาคมมูลนิธิคนชรา จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย (Policies and guidelines Department of Older Persons) เพื่อเป็นแนวทางและนำไปปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยมี พลเอก อธิคม สุขสมสถาน ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/อนุกรรมการอำนวยการสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้รับชมการแสดงของผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ เข้าเยี่ยมชมแปลงผักออแกนิค ผลิตภัณฑ์จากวิชาเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเต้นลีลาศเพื่อผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ

ข่าว/ภาพ : ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์ มนรดา จันทร์ดวงดี
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ