รมว. พม. เปิดโครงการ Flagship “พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนทางสังคม”

รมว. พม. เปิดโครงการ Flagship “พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนทางสังคม”

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Flagship “พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนทางสังคม” และ “พัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล” ภายใต้โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ (Flagship Project) พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผู้นำทางด้านสังคมกับธรรมาภิบาล) โดยมีคณะทำงาน รมว.พม. ปลัดกระทรวงฯ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงฯ มีการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำทางสังคมด้วยองค์กรธรรมาภิบาล ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากรในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเองและองค์กรร่วมกันตามแผนการดำเนินงาน Flagship Project ทั้ง ๒ โครงการ

 นอกจากการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวแล้ว สิ่งจำเป็นที่บุคลากรทุกคนของกระทรวงฯ จะต้องให้ความสำคัญคือ “หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)” ซึ่งเป็นหลักการสำคัญเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหา ข้อขัดแย้ง โดยสันติวิธี เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

คลังภาพ