ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประชุมติดตามประเมินผล การเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ นครพนม

ประชุมติดตามประเมินผล การเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ นครพนม

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) เป็นประธานในการประชุมติดตามประเมินผล การเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ (Site Visit) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น ๓ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตแลัส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

คลังภาพ