กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดโครงการทบทวนแผนขับเคลื่อน HR Scorecard แผนสร้างความผูกพันธ์องค์กร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดโครงการทบทวนแผนขับเคลื่อน HR Scorecard แผนสร้างความผูกพันธ์องค์กร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนแผนขับเคลื่อน   HR Scorecard แผนสร้างความผูกพันธ์องค์กร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม The Loft ๑ ชั้น ๖ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก กรุงเทพฯ
            HR Scorecard หรือ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินผลสำเร็จในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ และสมรรถนะกำลังคนให้มีความเข้มแข็งสอดรับกับภารกิจขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมกิจการผู้สูงอายุ และจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ จัดทำตัวชี้วัดที่ชัดเจนของแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และแผนกลยุทธ์สร้างความผาสุกและความผู้พันของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงเชื่อมโยงลงสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคลในระยะเวลา ๕ ปี
           ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยเลขานุการกรม (นางประภาวดี สิงหวิชัย) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการบริษัท วินทูเกเตอร์ จำกัด (นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา) และคณะเข้าร่วมในการหารือดังกล่าวด้วย