ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าอัดเทปบันทึกสัมภาษณ์รายการ อินไซค์ ครม. ในหัวข้อ “สังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ”

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าอัดเทปบันทึกสัมภาษณ์รายการ อินไซค์ ครม. ในหัวข้อ “สังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ”

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ให้คณะผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เข้าอัดเทปบันทึกสัมภาษณ์รายการ อินไซค์ ครม. ในหัวข้อ “สังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ” ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ