การประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการพัฒนาการบริหารการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการพัฒนาการบริหารการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการพัฒนาการบริหารการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ    (นายธำรง ธวัชวะชุม) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐  อาคารมหานครยิบซั่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทักษะเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุในชุมชนในการจัดบริการสวัสดิการสังคมและให้การดูแล  สุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้การบริหารงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                โดยจะดำเนินการบริหารจากการศึกษาและถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.)  และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน โดยการสร้างทีมผู้นำชุมชน    ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดบริการสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมทั้งยกระดับ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) นำร่องให้เป็นศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน (Day Center) ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน

คลังภาพ