กิจกรรม KM กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านการออม"

กิจกรรม KM กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เรื่อง

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม KM เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านการออม"   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 10