ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กิจกรรม KM กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านการออม"

กิจกรรม KM กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เรื่อง

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม KM เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านการออม"   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 10