ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นายธำรง ธวัชวะชุม) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อร่างระเบียบสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการผู้สูงอายุ มีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดสวัสดิการภายในกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมีผู้อำนวยการกอง/ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

คลังภาพ