ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

"I get Mart" ตลาดออนไลน์ดิจิทัล 4.0

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น.  นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมเปิดงาน  "I get Mart" ตลาดออนไลน์ดิจิทัล 4.0 โดยมีพันเอกสรรพชัย หุวนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐศาสตร์ภักดี อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียตร 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าของผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี และออกบูธแนะนำ Gold application

ทั้งนี้  กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นำสินค้าของผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ และเครือข่าย เข้าสู่ระบบ I get by cat เพื่อร่วมค้าขายออนไลน์แล้ว

ภาพ/ข่าว : กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คลังภาพ