ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 2/2561

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มเสริมสร้างและพัมนาศักยภาพเครือข่าย กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณา คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562 และข้อเสนอนโยบายด้านผู้สูงอายุ เรื่อง “การป้องกัน และคุ้มครองสิทธิด้านทรัพย์สินผู้สูงอายุ: ผู้สูงอายุ ต้องรู้ทันคนโกง”

คลังภาพ