ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการพร้อมคณะ เข้าแสดงความยินดี

ผู้อำนวยการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการพร้อมคณะ เข้าแสดงความยินดี

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้อำนวยการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ (นางณฐอร อินทร์ดีศรี) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าพบอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

 

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP

คลังภาพ