ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒ แห่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น ๑๖๔ คน เพื่อจัดทำแผนงานโครงการด้านผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งเพื่อบูรณาการงานให้สอดรับกับเป้าหมายการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/