ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจัดทำชุดความรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจัดทำชุดความรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน2561 ณ โรงแรมปริ้นตัน ปาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมให้ความคิดเห็นเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 

คลังภาพ