ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจัดทำชุดความรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจัดทำชุดความรู้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน2561 ณ โรงแรมปริ้นตัน ปาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมให้ความคิดเห็นเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 

คลังภาพ