ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

"เดินหน้าปฏิรูป"

"เดินหน้าปฏิรูป"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณห้องรับรองชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ให้คณะผู้แทนจากรายการ "เดินหน้าปฏิรูป" เข้าสัมภาษณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับโครงการธนาคารเวลาผู้สูงอายุ โดยจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ทาง ททบ. ๕ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (HD)

 

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP

คลังภาพ