ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๔ มกคาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการเตรียมงานลงพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งพิจารณาการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ของ ศพส. ๑๒ แห่ง และศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี อีกทั้งวิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์  มีมาก) พร้อมด้วย ผอ.กอง/ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

คลังภาพ