"พิธีเปิดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ ปี 2562"

"พิธีเปิดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ ปี 2562"

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (สคส.) เข้าร่วมงาน "พิธีเปิดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ" จัดโดย คณะกรรมการจัดมหกรรมคนพิการ
ผู้แสดงความสามารถ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้แสดงความสามารถซึ่งเป็นคนพิการที่มีความสามารถหลากหลาย และสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากการตรากฎหมายควบคุมการขอทาน ที่ได้ส่งเสริมให้คนพิการมีศักดิ์ศรี มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของกฎหมายควบคุมการขอทาน และสร้างความรู้ความเข้าใจ เจตนคติของสังคมให้เข้าใจถึงผู้แสดงความสามารถตามกฎหมายฯ ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในการประชุมได้รับเกียรติจาก ท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมผู้บริหารกระทรวง พม. เยี่ยมชมบูธหน่วยงานด้านคนพิการ

ภาพ/ข่าว : นางสาวภัทราพร ถึงโภค (สคส.)

 

คลังภาพ