ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนการเตรียม ความพร้อมสู่วัยสูงอายุในชุมชน "แค่เตรียมชีวิตก็เปลี่ยน"

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนการเตรียม ความพร้อมสู่วัยสูงอายุในชุมชน

กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุในชุมชน
 "แค่เตรียมชีวิตก็เปลี่ยน" ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม LannaThai โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
(นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้) เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ(นางสาวผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา) กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 9 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ ศพส. ศพอส. อบต. เทศบาล ชมรมผส. สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดฯ สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายฯด้านผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการบรรยายจากวิทยากร ได้แก่ 1.การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้สู่วัยผู้สูงอายุ โดย กระทรวงแรงงาน 2.ช่องทางแหล่งเงินทุนเพื่อวัยเกษียณ โดย ผอ.สยาม นนท์คำจันทร์  3.การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพอนามัย โดย รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ 4.การบริหารกายใจเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและฝึกปฏิบัติ โดยคุณบำเหน็ด แสงรัตน์ 5.การวางแผนเงินออมพร้อมรับวัยเกษียณ โดย กองทุนการออมแห่งชาติ  6.การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ โดย รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง 

ภาพ : นางสาวสภาวดี มูฮัมหมัด นายจักรวาล จิตรู 
ข่าว : นางสาวพิมลพรรณ จะเชนรัมย์

กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ  กอง สศส.

คลังภาพ