การขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

การขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

การขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเทคนิคการขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างกลไกเครือข่ายผู้สูงอายุ และผลักดันการนำนโยบายด้านผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ และเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้สูงอายุ ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ กฎหมายระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๒ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒​​
​​การจัดโครงการฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
​๑) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นายดัมพ์ สุริโย)
​๒) นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด)
๓) ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ)
โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ทั้ง ๔ ภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในงานดังกล่าว