“โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒”

 “โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒”

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารมหานครยิบซั่ม อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” (๔ ปี กรมกิจการผู้สูงอายุ มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม) ประกอบด้วย การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ศาลพระภูมิ) ประจำอาคารมหานครยิบซั่ม, พิธีตักบาตร - ข้าวสารอาหารแห้ง, การประกอบพิธีทางศาสนา ถวายปัจจัย และเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดเบญจมบพิจรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และการบรรยายธรรมจากพระมหาสมภัค กิตฺติปัญฺโญ ในหัวข้อ “ความสุขที่แท้จริง ตามแนวทางพุทธศาสนา”

คลังภาพ