การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เมื่อวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยมี เลขานุการกรมฯ (นางปราณี ประทุมมา) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (นางสิรินุช อันตรเสน) พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

คลังภาพ