มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน (Mr.Shih-Chung,Chen)

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน (Mr.Shih-Chung,Chen)

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ให้การต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน (Mr.Shih-Chung,Chen) และร่วมประชุมหารือในด้านการดำเนินงานด้านเด็กและผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ โดยมี  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (นางสิรินุช  อันตรเสน) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (นางสาววรรณา  อรัญกุล) ผู้แทนสมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย ผู้แทนผู้บริหารโครงการฟื้นฟูชุมชุนเมืองดินแดง ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมดรุณวิถี ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ