ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานตามโครงการ Flagship Project “สังคมไทยไร้ความรุนแรง

ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานตามโครงการ Flagship Project “สังคมไทยไร้ความรุนแรง

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานตามโครงการ Flagship Project “สังคมไทยไร้ความรุนแรง ร่วมกับ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว (นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง)  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานค

คลังภาพ