“เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้หัวข้อ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เมืองสร้างสุข”

“เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้หัวข้อ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เมืองสร้างสุข”

“เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้หัวข้อ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เมืองสร้างสุข”

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ) พร้อมด้วย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม. เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้หัวข้อ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เมืองสร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำเร็จในการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุในสังคมไทย และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข” ในการส่งเสริมแรงงานไทยทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งการออกหน่วยเคลื่อนที่ของจัดหางานจังหวัดชลบุรี เพื่อให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี