สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย ๕

สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย ๕
เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานกรรมการ (รศ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ ๕ โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น ๒๒ อาคารมหานครยิบซั่ม ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการผู้สูงอายุ

คลังภาพ